Hoi frjemd famke Irina

Hallo lieve stranger! Ik wil graag een man te vinden voor vriendschap en kunnen later worden meer serieuze relaties. U bent degene die ik zou graag willen weten. Ik ben 33 jaar oud en in volgende maand zal zijn 34. Ik ben op zoek naar een man in uw land, omdat ik erg leuk. Ik er nog nooit geweest, maar zou geweldig zijn bezoeken in de toekomst, weet je cultuur en tradities. Ik koos voor dit land, want het is een zeer goede en zuivere ziel van de mensen. Het zou fijn om je te ontmoeten in persoon. Ik ben oprecht geinteresseerd in meer weten over jou. Dating is niet alleen leuk voor mij, ik heb nooit games spelen. Ik verwacht dat je ook serieus. Ik ben een eenzame vrouw die wil iemand die zorg zal nemen en begrijp me te vinden. Laat me je vertellen meer over mezelf. Ik neem aan dat ik een sterke vrouw met doelen, idealen en ambities. Ik hoop dat deze brief ons zal helpen om de eerste regels van elkaar te schrijven. Ik kijk ernaar uit uw eerste brief en ik zal u antwoorden met plezier. Ik wacht op uw brief. Met vriendelijke groet, Irina


Hoi frjemd famke Irina,

No pop, dêr moatte wy in grap fan ha. It is tige datst sa op ’t snjit bist. Sa’tst al seist binne wy hjir aardich suver op ’e graat dat ik moat dy earst al in pear dinkjes witte litte.

Ik woe mar mei dy kultuer en tradysjes begjinne. Dêr silst wol in soad oer lêzen hawwe want Ferd Crone hat alles en elkenien ynskeakele mar it giet dus allinnich oer 2018 en oft it mei ús wat wurde sil dan hie ik leafst al dat dat wat langer duorret as sis mar ien jier. Fierder spilet dy soai him ôf yn de hoofdstad en ik wenje op in terp. In terp is fan âlds in plak dêr’t gjin bobo’s komme, dêrom hat Ferd it dêr ek net oer.

Dan binne der noch wat oare dinkjes dytst witte moatst. Fan frou Schippers meie wy it sjupantsje hjir net by de farske blomkoal yn de kuolkast bewarje dat wy moatte altyd twa kuolkasten hawwe. Us bern meie net op it fan bobowege oanleine nepgers boartsje en der alhielendal net op omhaffelje wat bern oars o sa eigen is. Mar barbekjûwe meie se ek net want dat is noch folle gefaarliker, seit frou Schippers. Fierder silst hjir oan de epp moatte want datselde frommis wol alle teksten fan de ferpakkings ôfhelje sadatst ek gjin sicht mear hast op hokker ûnfoege reklame-uterings dy fia de QR-koade taslingere wurde sille.

Fierder binne der fansels in hiel soad dingen dêr’tst net daliks mei te krijen hast mar wol wat seit oer it bêste lân d’ierde. Yn de Dokkumer Ie bygelyks swimt snoekbears fan wol in meter. Juster noch ien sjoen. Dy meie net mei libben ies fongen wurde dat foar’t soks oan de heak kin moat it earst deaknypt wurde. Is samar klear ûnder de kiuwen, mar dochs. Beropsfiskers moatte alles wat net ferkocht wurde mei of kin ek deagean litte en harren metoade duorret in stik langer as dat knypke. By har is it in soarte fan kremaasje sûnder waarmte. Dêrnei fikkerje se de brot yn kisten en litte it troch de REC ophelje. De REC is in hobbybarbekjû foar politisy. Ha se soks by jim ek?

Dan ha wy ek allegeduerigen gebliksem mei taal. Dat lis ik fierder mar net út want dêr wurd ik wurch fan. Oan dyn bryfke te sjen silst it lykwols folslein mei my iens wêze dat dêr ha wy it dan noch wol oer. Of net fansels want dan is dat net nedich,

Fynst hynders wol leuk? Ik flok se meast efkes ta dan binne se sa nuet as wat.

No leave, sa witst al aardich wat. Litst gau wer wat hearre?

Mei golle groetnis,

D.

Sa monogaam as de pest

De Nederlanners binne lilk. Dûm is faaks in better wurd. No binne Nederlanners nochal gau fan ’t hynder fansels. Sa hoecht der hjir of dêr mar in nei religy útskaaiende gearkomste te wêzen dêr’t net elk alle lûden likegoed fan opheine kin en Nederlanners binne dan de earsten dy’t de stekker út de taal lûke. Dêr komt fierder noait net wat fan, yn oare lannen binne se wat dat oangiet in stik yntoleranter.

Dat stekkerjen is fansels in ûnbeskofte aksje mar oft it ús net goed útkomt dat as sadanich te beneamen dan dogge wy dat net. Dat ha jo mei mear dingen.

Monogamy bygelyks. Dêr binne wy flak foar en wa’t dat net is moat eins ophongen wurde al sizze wy dat dan wer net fansels. Dat net sizzen soe faaks ek komme kinne om’t wy justjes minder monogaam binne as dat wy ússels en oaren leauwe litte wolle. Wy binne hjir bygelyks net op hokakten tsjin en ik ha der ek noch nea fan heard dat by de romrofte merken stekkers út iennachtlike wipkes lutsen wurde. Dat dogge wy hjir gewoan net.

Seks foar it houlik dogge wy hjir ek net oan. Om dat justjes draachliker te meitsjen ha wy it berikken fan de leeftyd dat jo mearderjierrich wurde troch de tiid hinne krekt in lyts bytsje ferlege fan 27 nei 18 jier. Dan hoege jo noch mar in jier as fjouwer sûnder en dat moat foar elk te dragen wêze.

Wol ha jo bytiden guon dy’t midden yn de houliksrit frijwat ûnferwachts de kuierlatten nimme. Dat karre wy ôf en litte dat ek fernimme. Sokken wurdt gjin wurd mear mei wiksele, kinne fan gjin inkelde feriening mear lid wurde. Want wy binne monogaam. En lilk. Om’t der altyd fan dy omkoalen binne dy’t it net litte kinne de wierheid foar de fuotljochten te bringen.

Dêrom binne wy ek lilk oft de SP in simpele fraach steld. Dy frege nammentlik oft it mooglik ek sa wêze kin dat wy op in hellend flak komme kinne dat earne ûnderoan einiget mei de fêststelling dat oft jo it minsken sa ûngeryflik mooglik meitsje hja earder ree binne toedeloe te sizzen.

Us premier fynt dat in ûnsmaaklike gedachtegong. Want ús premier is monogaam. Sa monogaam as de pest. Lykas de measte Nederlanners. Se ha mar ien grutte leafde en dêr ynvestearje se alles yn. Dy leafde is breed akseptearre. It famke, de feint, de homo, de lesbienne en de transgender binne der allegearre nei ferneamd: jild. Monogamy yn optima forma.

Fierder ferneuke se gewoan alles dat te ferneuken is. Ta meardere eare en gloarje fan de monogamy.

Resilient Care Taking

Dat is in namme. Fan in nije stifting. Jo moatte earst alle wurden efkes apart yn Google Trensleet sette foar’t jo in idee hawwe wêr’t soks oer gean kin. En dan op fierder ûndersyk út.

Koartsein: de stifting wol alle mooglike foarmen fan geweld tsjin minsken dy’t op hokker wize ek help ferliene oanpakke. En dat kin ik oan de namme dus net sjen.

Sterker noch: ik wurd der grammitich fan! En ik wurd noch grammitiger as ik neigean dat de helte fan de bestjoersleden wurksum en/of eigner binne fan ien en itselde bedriuw, te witten Zelfverdedigingsinstituut Witkamp. Twa ha ek deselde efternamme dat dat sille man en frou, heit en dochter of broer en suske wêze.

It liket my sa ta dat dizze stifting gewoan in paraplu is foar de PR-aktiviteiten fan dat bedriuw. Kommersjeel geweld dus.

Gjin inkelde fraach fan Oes Omroep, Oes Taal dy kant út. Nee, de Omroep hobbelet gewoan mei en hat sa’t it liket hielendal neat útsocht.

Om my mei it

Jo meie net mei drank op efter it stjoer. Dogge jo dat al en jo wurde oanholden dan moatte jo ta de beurs. It kin ek wêze dat jo net oanholden wurde fansels mar it ynienen al ho is om’t jo ien of mear lju oer de kop seagen. It is net útsletten dat guon dêrfan dan op slach dea binne. Yn ‘e regel moatte jo dan foar it rjocht komme en krije in straf dy’t foar gjin inkeld slachtoffer heech genôch is.

Mar ik ha noch nea immen pleitsjen heard it hiele autoriden dan mar ôf te skaffen. By it deadwaan of soartgelikense fergripen by it fuotbaljen hear ik ek nimmen oer it ôfskaffen fan dat hiele spultsje.

By it keatsen spilet it leau ik wat minder al ha ik begrepen dat it by de jonges fan in jier as njoggen-tsien sa alderheislikste need giet dat memmen oan de kant steane te skriemen. Mar it keatsen wurdt net ôfskaft. Hoecht ek net want it keatsen is drok dwaande himsels ôf te skaffen. Dat is lykwols in oare diskusje.

Is der ris in klup dy’t oajekoeken mei bistjes der yn ferkeapet dan skaffe wy de oaljekoeken net ôf en heffe dy feriening allikemin op. En wy skaffe braderyen dêr’t allerhanne bedoarn iten ferkocht wurdt ek net ôf.

Mar dy ûntgrienings, dy moatte ynienen al ôfskaft wurde. Wat binne dat foar dwaze gedachten? Pak dyselden dy’t der in soadsje fan meitsje oan en bliuw fierder mei de kloeren fan dy feesten ôf!

Of it moat wêze dat jo fan miening binne dat it sels neitinken ôfskaft wurde moat. Dêr hat it in soad fan wei want juster noch stie hiele Nederlân yn de file om’t net krekt fan minút ta minút sein waard wêr’t hokker drip falle soe.

Dat sels net neitinken liedt ta allerhande idioate situaasjes. It ienentweintich moannen te let online setten fan in hânwurdboek bygelyks. Om’t der in pear kriminelen west hawwe dy’t de taal net allinnich skansearre mar ek amputearre hawwe en oaren doe fûnen dat de hiele taal wol ôfskaft wurde koe.

Nee, der is nimmen dy’t dat doart te sizzen. Om’t sa goed as elk it sels neitinken net mear bybrocht is. En se gjin doel oer taal ha.

Mar wol oer ûntgrienjen? Kom no!

Maklik skoaren mei noarmen en wearden is it. Mear net. Wy skaffe de polityk dochs ek net ôf om’t alles dêr byinoar lycht wurdt en hiele folken útmoarde wurde. Of wol? Om my mei it.

Frou Pia

Ik bin net yn alle omstannichheden tsjin abortus. Ek net tsjin eutanasy. En ek net tsjin orgaandonaasje.

Ik bin der al op tsjin dat fruchten de rûchskerne opholpen wurde om’t it nije libben no efkes net past. Ik bin der ek op tsjin lju út de tiid te helpen om’t dat foar elk op dat stuit it bêste útkomt. En ik bin der ek op tsjin dan in oerheid by elk nij lyk oergiet op de slogan ‘Slope en ferboelguodzje, dy hannel’.

Oant no wie dêr ek gjin sprake fan mar hjoed is der in wet oannommen dy’t dat al mooglik meitsje moat. Dy wet moat fansels noch wol troch de earste keamer. Dat hie om D66 net hoecht, want dy wol de earste keamer ôfskaffe. Hie dat al sa west dan wie de wet no al fan krêft en krige de oerheid alle macht oer de deaden ûnder ús as dy teminsten sels net oanjouwe dat se mei de kloeren fan har oerbliuwe moatte.

De oerheid. Dat is de klup dêr’t ien fan net op de stimming ferskynde om’t er noch yn in trein siet. Dy oerheid.

Mei sa’n oerheid liket it my gjin goed plan ta de earste keamer ôf te skaffen. As jo mei in tafallige mearderheid fan 50 min treinsitters sokke rigoreuze besluten nimme kinne dan fiel ik my net al te noflik. Foar’t jo der erch yn hawwe is de demokratsy yn in fearnsjier omtsjoend yn in diktatuer.

Neffens Pia – yndied ek fan D66 – is it mei dy nije wet net sa dat wy no aanst automatysk allegearre donor binne. Nee, seit Pia, wy krije de fraach foarlein oft wy efkes oanjaan wolle oft wy dat al of net wêze wolle. Mar dêr heart Pia dus efteroan te sizzen (want dat is no krekt dy nije wet) dat oft wy net op dy fraach reagearje wy wol automatysk donor binne.

Ik wie oars wol foar orgaandonaasje. Mar ik hie dêr graach yn it lêst fan de dagen in beslút oer nimme wollen en oars woe ik dat graach oan it dan omsittend laach oerlitte wollen. Dy mooglikheid driget my no ûntnommen te wurden. Dêrom ha ik hjoed fêstlizze litten dat se fan alles ôfbliuwe moatte. It kin wêze dat ik dêr yn it lêste stikje wer oars oer tink mar dat sjogge wy dan wol. Dan moat ik fansels gjin auto-ûngemak krije en op slach dea wêze. Want dan is der gjin tiid.

Wêr’t it my lykwols om giet is dat ik net hawwe wol dat der aanst ferplicht organen fan grifformearden yn herfoarmen komme of noch folle healwizer yn katoliken. Dy hawwe inoar by it libben te fjoer en te swurd bestriden dat dat soe al te idioat wêze. En ik wol ek net dat sûne longen of levers bedarje yn útwenne lichems dy’t swart fan de reek steane of blau fan de drank.

Meitsje dus earst mar ris in wet dêr’t ik yn fêstslizze kin dat de boel allinnich beskikber is foar ien fan ûnder de tritich, dy’t ateïst is, net op D66 stimt, gjin bobo is en ek gjin oanstriid hat dat te wurden.

En regelje dan ek daliks efkes dat mocht de situaasje him akút foardwaan ik de dokter opdracht jaan kin fan it registraasjesysteem ôf te wiken om’t der op dat stuit krekt in kunde (Moslim) is dy’t slim ferlet fan in nij twaddehâns hoarnflues hat.

Mar twing minsken net harsels troch de oerheid recycly te litten. Want dan wurd ik alderferskuorrendst rekalsitrant.