Oan de app

Wy sille oan de app. Hoe en wat is noch net krekt bekend. Rûchwei binne der twa mooglikheden: frijwillich ferplicht of ferplicht frijwillich. Op dit stuit binne de saakkundigen drok dwaande om in polityk korrekte[…]

Continue reading …

Belskamte

Ik ha lêst fan belskamte. Dat sil ik útlizze. Yn it foarige bloch haw ik ta myn fernuvering en folslein tsjin alle ferwachtings yn fêststeld dat ek it plattelânsfolk foar gjin meter spoart. No feroarje[…]

Continue reading …