It firus ferstiet gjin Frysk

Ik ha ferline wike wer in heale jûn prate moatten om in pear lju oan it ferstân te bringen dat it net sa is dat elkenien dy’t in oare kleur hat as standert-lykbleek gjin Frysk ferstean of prate kin. Neffens de petearders is dat in godsûnmooglike saak en sy binne sokken teminsten noch nea tsjinkommen.… Continue reading It firus ferstiet gjin Frysk

Published
Categorized as Bloch