Alle trije fan Wommels

It ropt al wat fragen by my op. Alle trije priiswinners fan de Junior Rely komme út Wommels. Gjin ferkeard wurd oer Wommelsters fansels, ik leau sels dat ik net ien Wommelster ken.

Mar hoe kin soks no? Ik ha de antwurden leau ik wol mar dy hâld ik lekker foar my sels. No ja, net hielendal. Understeande foto leit it út. Elk moat syn eigen ynterpretaasje der mar oan jaan.

bobo

Published
Categorized as Bloch

1 comment

  1. Pingback: www.ensafh.nl

Comments are closed.