Hússittend

Studinten binne foar 185,91 yn de moanne hússittend. Stiet yn de krante. En dus is dat sa.

Published
Categorized as Bloch