Feest der herkenning

Fong hjoed in aardich petear op tusken wat wurknimmers fan in nochal bot oan de dyk timmerjend bedriuw. As it net sa yn- en yntryst wie, soene jo it in feest der herkenning neame kinne. Se laken allinnich net …

Published
Categorized as Bloch