Websydsje

Hjoed efkes in websydsje ynelkoar draaid. Dat soe al hiel lang, mar de dames en hearen inisjators tochten dat ik dat ding dan ek folskriuwe soe.

Nee, dus. Sels ek mar ris efkes wat dwaan.

Last but not least: yn alle mediageweld haw ik aardich mear respekt foar dit.

Published
Categorized as Bloch

2 comments

  1. Bin ik wol efkes nijsgjirich nei dyn webysdsje. Dyn twitter stiet der ek fol oer. Krije wy hast in link?

    En bedankt foar it kompliment!

  2. Haha. Dy link krijst. Hielendal privee. Wy moatte op ’t lêst net álles op it WrâldWideWeb sette, no? It sil oars wol net sa hiele nij foar dy wêze.

    En dat komplimint? Sil ik der mar net méár oer sizze? Ik leau net dat myn wurden der noch wat oan tafoegje kinne.

Comments are closed.