Fan Sinteklaas en syn swarte baas

Sinterklaas is weer in het land gekomen,
en natuurlijk heeft hij de Zwarte Pieten weer meegenomen.
Het Fries daarentegen heeft hij zo goed als afgeschaft,
dat staat dus nu alleen nog hier en daar op een kaft.

Friezen zijn immers uiterst fatsoenlijke mensen,
een hofliker volk kan de Sint zich haast niet wensen.
Alles zetten ze voor een ander opzij,
en maken zo menig medemens ontzettend blij.

Door het dolle heen merken ze niet wat ze allemaal hebben verloren,
en het is natuurlijk niet aan de Sint om dat pure geluk te verstoren.
Als een echte heareboer laat hij hen dus kortstondig met volle teugen genieten,
en tornt hij niet aan het leger der Zwarte Pieten.

Nu is aan dit rijmelarijtje alweer bijna een einde gekomen,
en de Sint hoopt oprecht dat alle Friesjes over hun gitzwarte toekomst verder mogen dromen.
En mocht er toch nog roet in het eten worden gegooid en zijn alle Friesjes geestelijk totaal berooid,
dan stelt de Sint slechts vast: de Friezen hebben alles zelf volledig verklooid.

Doei, doei.

***

As bonustekst hjirby – yn stee fan op Feestboek – de lêste ôflevering fan de deistige ferfolchtekst sûnt dieredei:

Ik bin sûnt de lêste dieredei – ek sa’n banaal optinksel fan it moderne minskdom – fan doel om elke dei te sizzen dat Friezen dy’t it goed fine dat Sinteklaas har bern yn it Hollânsk tasprekt en tagelyk fan betinken binne dat swarte pyt kostet wat kostet swart bliuwe moat dwazen binne, in alderjezust lyts bytsje selsrespekt hawwe, bern mishannelje, mei twa maten mjitte en dus net spoare.

Streekjespak. Hynstefleis. Katkneppelje. Elektroterapy foar homo’s. Acht-oere-nijs. Fet leegje. Sinteklaes. Faktor Freed. Winterslaad en simmerboerekoal. Hokke. Helmleas brommerje. Húsketonne. Psalms op hiele noaten. Iellûke. Net-photoshopte skoalfoto. Black friday. Jiskefet. Miichhoekje. Pûstertraapje. Botsen. Drachtster Kei. Moandei waskdei. Kroantsjepin. Tôgje. Merkekeatse. Sesamstraat op Ned. 1. Pjutteskoalle. Rak. Leanpûdsje. Uns. Kokrûpe. Ferplichte winkelnearing. Fjoertoer. Waarberjocht. Trije oere teetiid. Aldfryske rjocht. Sneinsrêst. Lavet. Grienteboer. Bargetikje. Sneontemoarns nei skoalle. Arbeidersko. Hekseproef. Perkamint. Asbest. Halloween. Aaisykje. Kontinuroaster. Tuolle. Bollefjochtsje. Simmertiid. Barte(lje). NIX18. Tsjerkebeamer. Bûter. Amtsgebed. Berne-opfang. Plaggehutte. 30 km. Boarstrok. Healmingel. Wiif-wife.