Moaie wurden

‘Ik leau dat it in soarte karakterleazens is, in tokoart oan earlikheid, in dûbeltongigens, datselde soart fan “geslepenheid” dat my yn guon grifformearden sa stuitet. Ik haw it by Jan sa faek al murken en ek oaren hawwe it by him merkbiten, – hy kin net forneare dat der oaren neist him komme, dy’t èk hwat kinne.’

Wadman oan Schurer, De Gordyk, 15.3.1946.

Published
Categorized as Bloch