Papier hier

[mei tastimming oernommen, dan hearre jim it ek ris fan in oar] Papier hier, ja ik ha in papierke. In hiele moaie. It is myn diploma foar Communication & Multimedia Design. Dus no bin ik Bachelor of Multimedia. Sjef (myn fakdosint) soe freechje, ”wat ben je dan?” Ja Sjef ik wit dat der in wurd… Continue reading Papier hier

Published
Categorized as Bloch

Sels útsykje:

Justerjûn út te iten west mei in kollega en in eks-kollega. By de Italiaan. It smakke goed. Wêr’t wy it oer hân ha? No, gewoan praat dat kollega’s hawwe. Nei’t wy it miel behimmele hiene ha wy noch in evaluearjend petear hân yn in bar op in A-lokaasje. Justerjûn út te iten west mei in… Continue reading Sels útsykje:

Published
Categorized as Bloch

‘Dy kâns kinne …

… wy him net ûntnimme.’ Sa seit Yme Kuiper. Haha, it is werklik om jin de bûsen út te skuorren. Ek typysk direkteurspraat. Dy tinke blykber dat alles wat der bart troch har goedkard wurde moat. It duorret noch mar krekt efkes of Yme sil hawwe wolle dat Foppe op syn advys sollisitearre hat nei… Continue reading ‘Dy kâns kinne …

Published
Categorized as Bloch

WAO

Nee, de titel is gjin fersin. Hjoed – of eins justerjûn al – is bekend wurden dat de WAO ôfskaft wurde sil foar lju dy’t noch nea in slach dien hawwe, jierrenlang in oanwêzichheidspreemje opstrutsen hawwe en dêrby it jongfolk allegeduerigen yn it paad rûn ha en har altyd foarholden hawwe dat se net mear… Continue reading WAO

Published
Categorized as Bloch

Publyk geheim

Dêr’t immen in geheim hat is dat geheim. As twa minsken in geheim diele kin it in geheim bliuwe. As trije lju der fan witte is it in publyk geheim. En dochs sil ik net út de skoalle klappe. It is ek betreklik goed nijs al sil dat net foar elk jilde. It is my… Continue reading Publyk geheim

Published
Categorized as Bloch