Belskamte

Ik ha lêst fan belskamte. Dat sil ik útlizze. Yn it foarige bloch haw ik ta myn fernuvering en folslein tsjin alle ferwachtings yn fêststeld dat ek it plattelânsfolk foar gjin meter spoart. No feroarje[…]

Continue reading …