Oan de app

Wy sille oan de app. Hoe en wat is noch net krekt bekend. Rûchwei binne der twa mooglikheden: frijwillich ferplicht of ferplicht frijwillich. Op dit stuit binne de saakkundigen drok dwaande om in polityk korrekte[…]

Continue reading …