Wurdboek

Ik tocht lêsten al ‘wêrom bringt dy omkesizzer dat wurdboek nea werom?’ Mar no komt de aap út de mouwe. Menear is oan it bloggen slein. Doe’t er noch in heale puber wie moast er oars net it measte fan it Frysk hawwe. Mar soks kin feroarje, net wier? Dit is bewiis nûmer safolle.

Oan ’e kant

Riid je op de sneldiik krekt bij Techum, dat stikje nijbouw bûten Ljouwert. Sa de measten witte stjit er aardich in grutte letters OAN ‘E KANT op de fjoarkant fan myn bus. Ek witte we as it read is mat je stopje en as it grien is mei je troch riide.
Nou riid ik netjes troch grien en wie oan it oplûken dus riide ik echt net te hurd ( dizze kear net ) sjoch ik fan rjochts in Ford wol hiel hurd op mei ta kommen en gooit m er samar fjoar. ik fol yn de ankers en ûtweike. ik wit dat myn bus in barrel is en rosket ek al aardich maar Totall los hoed er net hjer. ik mei wat MM rubber minder op de bannen sjoch ik de persoan in de Ford de raarste dingen dwaan om de auto op’e dyk te hâlden. Mar it slache m net en wie ek wol mei die snelhiid te ferwachtsjen. link heaks op ‘e diik, rjochts heaks op ‘e diik en toen de berm yn. en dêr kaam er yn de greppel tot stil stoan. gjin beweging ien de Ford, dus auto oan ‘e kant sette en sjin at er ek wat hat. De jongen kaam by en hy niks allinich wie de moaie auto fan syn heit totall los. Dus minsken as jim mei en mien barrel tsjin komme net al te gau Oan’e kant gean want krij allinich mar rommel fan en skea. en dan letter, Riid je troch Ljouwert fjirder nei hûs. siet in cd te lûsterjen die ik sels makke haw en hjer in hiele irritante toan ien de musyk. sa lûsterje ik 3 nummers ergerend nei de irritante hêge piep en tink nei hoe dat ien myn cdmix kommen is. wur er byna chagarijnig fan en set de radio nog wat lûder. en it 3de en lêste nummer hâld op en sjoch ien de spiegel, sit er in Ambulance achter mei mei die ow sa moaie nije sirene toan. nou moest dat in ferbettering weze en moest je m hjerder hjere kinne,Oan ‘e Kant sille se wol tocht hawwe mar 1 ding myn cdmix klonk in stik better sûnder dat piepke!!!

Published
Categorized as Bloch