Pieter de bassis

Op ús ferneamde profesjonele website Omrop Fryslân stiet it heuchlike nijs dat myn omkesizzer in platekontrakt tekene hat. Dat is hartstikkene moai foar de jonge fansels. Wat in bytsje minder is, is dat syn namme der mar heal stiet. Hy hjit nammentlik net Pieter mar Gosse-Pieter. En dat stie wol goed yn it parseberjocht, dames… Continue reading Pieter de bassis

Published
Categorized as Bloch

Alle trije fan Wommels

It ropt al wat fragen by my op. Alle trije priiswinners fan de Junior Rely komme út Wommels. Gjin ferkeard wurd oer Wommelsters fansels, ik leau sels dat ik net ien Wommelster ken. Mar hoe kin soks no? Ik ha de antwurden leau ik wol mar dy hâld ik lekker foar my sels. No ja,… Continue reading Alle trije fan Wommels

Published
Categorized as Bloch

Spul mei de kardiolooch

Fan ’e moarn iere betiid film sjoen fan myn eigen hert. Live. Wonderbaarlike tastân dêr binnendoar. Suster wie wakker fleurich en soks is altyd in goed teken (hâld ik my sels foar). De kardiolooch hat wat screenshots fan dy filmerij krigen. It wie myn eigen kardiolooch net want dy wie siik en dizze wie ek… Continue reading Spul mei de kardiolooch

Published
Categorized as Bloch

Hjoed gjin bloch

Nee, hjoed slagget it efkes net. Hie al wat mar dêr moast in moaie foto by. En dat wegeret it prochje efkes oan alle einen en kanten. Dat ik moat earst op kursus. Mar dêr is no gjin tiid foar. Oare kear better, sille wy mar sizze. Want dizze jonge giet no te sporten.

Published
Categorized as Bloch

Frjemd gefoel

Nei in healoere bin ik der efter wêr’t it frjemde gefoel wei komt. It doocht hjir net alhiel. En no sjoch dat it ynterieur feroare is. In hiele grutte plant stiet net mear yn it finsterbank, mar op ’e grûn. En der stiet no in skiterich dinkje yn it finsterbank. De rookstuollen steane sadwaande ek… Continue reading Frjemd gefoel

Published
Categorized as Bloch

Holledoekjes

Ik wit net oft ik der sa hiele bliid mei bin dat de Fryske flagge no yn holledoekjes befrissele wurdt. Bin ek suver wat allergysk oan it wurden foar alles dêr’t pompeblêden op sitte. Op himsels is it in aardich inisjatyf om de yntegraasje oer en wer te befoarderjen. Sa besjoen bin ik der ek… Continue reading Holledoekjes

Published
Categorized as Bloch