Moaie wurden

‘Ik leau dat it in soarte karakterleazens is, in tokoart oan earlikheid, in dûbeltongigens, datselde soart fan “geslepenheid” dat my yn guon grifformearden sa stuitet. Ik haw it by Jan sa faek al murken en ek oaren hawwe it by him merkbiten, – hy kin net forneare dat der oaren neist him komme, dy’t èk… Continue reading Moaie wurden

Published
Categorized as Bloch

Sufferts

Yn Amsterdam is in frommiske oppakt om’t se wat amtnerkes yn funksje útmakke foar ‘sufferts’. De mantsjes fielden har sa bot kwetst dat se ris efkes fiks op harren strepen stean giene. Dat krije jo as jin de wierheid ris efkes ûnder eagen brocht wurdt. Ea haw ik ris in petear hân mei in hege… Continue reading Sufferts

Published
Categorized as Bloch

Nijsgjirrich

Henk van der Veer syn bloch efkes lêzen. Wol nijsgjirrich.

Published
Categorized as Bloch

Meteropnimmer

Fan ’e moarn iere betiid spaande meteropnimmer hjir om. Hy wie op ’e fyts. Dat fûn ik wol hiel bysûnder. Der moat besunige wurde by Essent. Spitigernôch slagget dat it folkje dizze loop by my efkes net. Ik ha efkes in pear jier dat kaartsje net opstjoerd en dan dogge se dêr op kantoar mar… Continue reading Meteropnimmer

Published
Categorized as Bloch

Kulturele haadstêd

Dêr hoech ik net in hiel soad oer te skriuwen want dat dogge oaren al. Te finen fia www.ensfh.nl. Mar ik ha al oanstriid om der in pear eangstige tinzen oan ta te foegjen. Sa hat de deputearre no al konstatearre dat de hiele saak finaal mislearje sil. Want sa seit se (dat is gjin… Continue reading Kulturele haadstêd

Published
Categorized as Bloch

Earfol ûntslach

It is safier, ús mem hat earfol ûntslach oanfrege. No hie ik har in jiermannich lyn al witte litten dat dat der oan siet te kommen mar doe woe se der út noch yn neat fan witte. Mar no docht bliken dat se mei in oar personielslid konkelfûze hat en kaam se ynienen sels mei… Continue reading Earfol ûntslach

Published
Categorized as Bloch