Strippekaart

As ik it goed begrepen ha kinne wy meikoarten net mear mei de strippekaart reizgje. Nee, wy moatte in tsjipkaart oantuge en dat ding earst oplade. Mar ik ha der hielendal gjin nocht oan allerhande kaartsjes mei tegoeden yn de beurs te hawwen dy’t ik noait brûk. As dizze flauwekul dan al troch gean moat… Continue reading Strippekaart

Published
Categorized as Bloch

Finzen

Libbenslang beselskippe fan wurden dy’t de frijheid nea sjen sille.

Published
Categorized as Bloch

Moaie wurden

‘Ik leau dat it in soarte karakterleazens is, in tokoart oan earlikheid, in dûbeltongigens, datselde soart fan “geslepenheid” dat my yn guon grifformearden sa stuitet. Ik haw it by Jan sa faek al murken en ek oaren hawwe it by him merkbiten, – hy kin net forneare dat der oaren neist him komme, dy’t èk… Continue reading Moaie wurden

Published
Categorized as Bloch

Sufferts

Yn Amsterdam is in frommiske oppakt om’t se wat amtnerkes yn funksje útmakke foar ‘sufferts’. De mantsjes fielden har sa bot kwetst dat se ris efkes fiks op harren strepen stean giene. Dat krije jo as jin de wierheid ris efkes ûnder eagen brocht wurdt. Ea haw ik ris in petear hân mei in hege… Continue reading Sufferts

Published
Categorized as Bloch

Nijsgjirrich

Henk van der Veer syn bloch efkes lêzen. Wol nijsgjirrich.

Published
Categorized as Bloch

Meteropnimmer

Fan ’e moarn iere betiid spaande meteropnimmer hjir om. Hy wie op ’e fyts. Dat fûn ik wol hiel bysûnder. Der moat besunige wurde by Essent. Spitigernôch slagget dat it folkje dizze loop by my efkes net. Ik ha efkes in pear jier dat kaartsje net opstjoerd en dan dogge se dêr op kantoar mar… Continue reading Meteropnimmer

Published
Categorized as Bloch