Foarwurd

Kom, ja, dêr wie ik alris wer. Der binne spekulaasjes oer wêrom’t ik opholden wie te bloggen. Dy spekulaasjes binne net wier. Der is mar ien reden en dy hat mei freonen te krijen. Wat fijannen tinke kin my it measte nammentlik net skele. En wêrom it bloch no op dit plak? No, hiel simpel:… Continue reading Foarwurd

Published
Categorized as Bloch