De bedoarne westerling

Doe’t aids opkaam wie der in moai grut part fan it folk dat har wiismeitsje litten hie dat dat sa besmetlik wie dat jo der al mei oanhelle wurde koene troch immen dy’t it hie in hân te jaan. It hat nochal in hiel o heden west om it folk soks wer út ‘e holle… Continue reading De bedoarne westerling

Published
Categorized as Bloch

Pompebledsje net ferjitte

Der is op ‘t heden gâns opskuor oer fan alles en noch wat. Wy binne fansels ek in tige emosjoneel folk as ús dat sa útkomt. Ek wat koart fan memoarje. Dingen kinne yn in pear dagen tiid al wer oerbettere wêze, oaren al binnen in heale ieu. Ek dat is frij koart oft jo… Continue reading Pompebledsje net ferjitte

Published
Categorized as Bloch

De PC giet troch!!!

De formaasje is yn in streamfersnelling kommen. Dat is prachtich fansels want foar it gefoel duorret it nochal in hoart allegearre. Mar it is ek net maklik fansels. Gelokkich hawwe se yn it ôfrûne fearnsjier it meast penibele punt goed behoffene: de nije bestjoerskultuer. En de konklúzje is dat alles it bêste bliuwe kin sa’t… Continue reading De PC giet troch!!!

Published
Categorized as Bloch

In miljoen wenten?

Earst efkes wat sifers. Dy ha ik by it CBS opfandele, dêr kin elk by. Jo hoege net earst lid te wurden fan in politike partij of in tsjerke of sa, it is gewoan frij tagonklik. Sels sjoernalisten soene dêr ynformaasje opfreegje kinne. Mar dat dogge se leau’k net, de measten komme net fierder as… Continue reading In miljoen wenten?

Published
Categorized as Bloch

Natuerlik gedrach

Wy libje yn in och sa bysûnder lân. Om dat net al te bot opfalle te litten hawwe wy it der leaver oer hokker dwazen Sjinezen en Russen binne, dan hoecht ús eigen idioaterij de dyk net oer. Wy meie it iene ek noait mei it oare ferlykje, dan wurde jo al gau foar gek… Continue reading Natuerlik gedrach

Published
Categorized as Bloch

CV

Jo moatte jo yn dit lân nearne oer fernuverje want oft jo dat al dogge dan binne jo binnen de koartst mooglike kearen sa gek as in doar. De kâns dat ik dat ûnderwilens bin moat dan ek net útsletten wurde al hâld ik mysels foar dat dat net sa is. Okkerjiers bin ik bygelyks… Continue reading CV

Published
Categorized as Bloch