De wrâld yn in nutedop

Paramaribo strûpt ûnder, yn Pakistan sitte se yn in ûne fan boppe de fyftich graden. Mar de arrogante goederjouske blanke westerske KLM fleant mei lege fleantugen op en del nei witwêrsanne. Omdat Skiphol te min slaven ynkocht hat. Dat is de wrâld sawat yn in nutedop. Deputearre Poepjes rint har it fjoer út ‘e sloffen… Continue reading De wrâld yn in nutedop

Published
Categorized as Bloch

Nijs fan Omrop Fryslân

Oes Omroep, Oes Taal hebt een nieuw weppagyna gelanselt met een knopje ‘Flicker voor eeuwich op het het Friesk’. De kort omsgrijvinks is tefens ferdweint. Er zal nu gien kamerfraagen mear komt op de qualyteit von het Friesch.

Published
Categorized as Bloch

De bûsdoek fan Koerhuis

Koerhuis fan de VVD. Ik hie noch nea fan de man heard en him ek net earder sjoen. Dat is nuver want hy sit al fiif jier yn de Twadde Keamer. Mar juster wie er ynienen fol yn byld. De man like finaal út ‘e liken, krekt as hie er de alvestêdetocht krûpendewei folbrocht sûnder… Continue reading De bûsdoek fan Koerhuis

Published
Categorized as Bloch

Billboards

Us beppe plichte te sizzen: “It is mar goed dat wy alles net witte”. Dat is fansels in wize útspraak want dat binne útspraken fan beppes eins altyd. It is ek de reden dat ik ôfrûne moandei net nei “Tegenlicht” sjoen ha. Yn it foarstikje waard dúdlik dat se ús dêryn nammentlik noch mar wer… Continue reading Billboards

Published
Categorized as Bloch

Nederlân leaut net mear

Nederlân is net langer in leauwich lân. Dat is ûndersocht want wy ûndersykje alles hjir. Allerhande ûndersiken smite wol allegearre oare resultaten op, mar hawar. Se ûndersykje no ek oft it Jehova’s strafrjochtlik ferbean wurde kin langer oan ‘útsluting’ te dwaan oft jo de noarmen en wearden fan dy mienskip net mear ûnderskriuwe. Mei dy… Continue reading Nederlân leaut net mear

Published
Categorized as Bloch

Oarloch, in hiele aardichheid

“Dronken wêze is neat oan, mar de wei der hinne is sa skoan” Boppesteande útspraak sil de goederjouske blanke westerling him wol net yn werkenne. Want hoewol’t it him oan sa goed as neat ûntbrekt liket elke foarm fan selskennis, hoe beskieden ek, folslein ôfwêzich. Dat meie jo lykwols net beneame want dan pleatse se… Continue reading Oarloch, in hiele aardichheid

Published
Categorized as Bloch